COVID-19 बारे जानकार( : नेपाल( भाषा (NEPALI LANGUAGE)

COVID-19 बारे जानकार( : नेपाल( भाषा (NEPALI LANGUAGE)

COVID १९, एक नया रोग हो, जसले तपाईको 3वास 5वास6णाल8 लाई असर गनन स:छ !
यो रोग SARS CoV-२ भाइरस ले गर्◌ान हु7छ र यो भाइरस कोनन भाइरसह9 अ7तगनत पछन ! यदर्
तपाई लाई तलको ल>ण ह9 र्◌ेखा पछन भने:
• लगातार <प मा आदहले खोकA लागी रहेको छ
• Cवरो३७FदGीवासोभIदाधेरै छ
तपाई, यो रोगको रोग थाम को लादग लगातार १४ दन N सOम घरमा ब3न ु पछन र SNS24 (808 24
24 24) मा फोन गरे र जानकार8 दनुN होला जसले गर्◌ान तपाइलाई आव5यक पर्◌ान 3वा3Wय
स3थामा जनाको लादग जनाकार8 6ाXत हुनेछ!